USŁUGI

Audyt i inne usługi atestacyjne

01.

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

02.

Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych

03.

Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych

04.

Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz dokonywanie innych czynności Biegłego Rewidenta wynikających z kodeksu spółek handlowych

05.

Przygotowanie listów poświadczających(Comfort Letters)

06.

Opracowanie koncepcji rachunkowości zarządczej i controllingu.

07.

Badanie wykorzystania dofinansowania:

 • Audyt wykorzystania dotacji z programów wsparcia UE dla Beneficjentów i Instytucji Pośredniczących.
 • Usługi doradcze i wsparcia Beneficjentów przed rozliczeniem dotacji.
 • Audyt programów twinningowych.
 • Badania projektów przeprowadzone stosownie do postanowień
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

08.

Szkolenia:

 • Szkolenia z rachunkowości.
 • Szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej.
 • Szkolenia z podatków i prawa handlowego (szkolenia prowadzone przez doświadczonych doradców podatkowych i prawników).

DUE DILLIGENCE i WYCENY

01.

Due Diligence:

 • Organizacja i przeprowadzenie procesu finansowego badania spółki lub projektu dla celów transakcji M&A (zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej), emisji obligacji lub innych, na różnych etapach procesu czy transakcji z elastycznym uwzględnieniem potrzeb Klienta
 • Organizacja i przeprowadzenie procesu podatkowego i prawnego badania spółki bądź projektu dokonywane przy współpracy

02.

Wyceny:

 • Wyceny spółek, udziałów, akcji (na potrzeby związane m.in. z transakcjami M&A, emisji obligacji, procesem aportu majątku do spółek kapitałowych zgodnie z wymogami KSH)
 • Wyceny znaków towarowych
 • Opinie na temat wycen zgodnie z wymogami KSH
 • Wyceny wartości niematerialnych, tj. m.in.: know how i bazy danych

AUDYT GAZOWY – Weryfikacja kwestionariuszy CO2

01.

Weryfikacja poprawności sporządzenia kwestionariuszy z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10.000 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów; weryfikacja kwestionariuszy następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia 517/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 1191/2014

02.

Weryfikacja deklaracji zgodności sporządzanych przez importerów urządzeń sporządzanych zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji 2016/879

03.

Jesteśmy podmiotem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji do weryfikacji raportów rocznych emisji gazów cieplarnianych, Nr PL-VG-0015 (akredytacja na podstawie dyrektywy 2003/87/WE -> do pobrania: Certyfikat + zakres akredytacji + link do strony PCA). Obszar działania PGA w ramach akredytacji obejmuje weryfikację danych do celów Rozporządzenia (UE) 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dokumenty i szczegółowe informacje o weryfikacji: Regulamin komitetu ds. bezstronności, Opis procesu weryfikacji, Polityka bezstronności, Proces postępowania ze skargami i odwołaniami znajdują się w zakładce „O NAS” w punkcie dokumenty do pobrania. Zgodnie z art. 14 pkt. 2 oraz art. 19 pkt. 6 Rozporządzenia (UE) 517/214 w związku z powyższą akredytacją możemy przeprowadzać weryfikację deklaracji z wprowadzenia do obrotu urządzeń napełnionych f-gazami oraz deklaracji wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2. Nasza akredytacja obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

Audyt wewnętrzny i zarządzanie finansami przedsiębiorstw

01.

Organizacja lub optymalizacja funkcji Audytu Wewnętrznego

02.

Opracowanie planu Audytu Wewnętrznego i jego realizacja

03.

Ocena jakości audytu wewnętrznego

04.

Kompleksowy outsourcing funkcji Audytu Wewnętrznego (szczególnie w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych wskazanych w art. 274 Ustawy o Finansach Publicznych)

05.

Outsourcing wybranych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstw.