USŁUGI
POLSKIEJ GRUPY AUDYTORSKIEJ

Audyt i inne usługiatestacyjne

01.

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

02.

Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych

03.

Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych

04.

Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz dokonywanie innych czynności Biegłego Rewidenta wynikających z kodeksu spółek handlowych

Doradztwo transakcyjne

01.

Due diligence finansowe, podatkowe i prawne

02.

Doradztwo w zakresie przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych (fuzje, łączenia, podziały) dokonywane przy współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i radcami prawnymi

03.

Przygotowanie i wsparcie (uzupełnione usługami vdd) strony sprzedającej przy całym procesie M&A

04.

Alokacja ceny nabycia

05.

Analizy procedur raportowania finansowego (raporty Financial Reporting Procedures)

06.

Listy poświadczające (Comfort Letters)

Wyceny

01.

Wyceny spółek, udziałów, akcji na potrzeby związane z transakcjami M&A

02.

Wyceny spółek, udziałów, akcji i aktywów będących przedmiotem zabezpieczeń (m.in. w przypadku emisji obligacji)

03.

Wyceny spółek, udziałów, akcji i aktywów zgodnie z wymogami KSH (m.in. przedmiotu aportu do spółek kapitałowych)

04.

Wyceny znaków towarowych

05.

Opinie na temat wycen zgodnie z wymogami KSH

Doradztwo biznesowe i szkolenia

Doradztwo biznesowe realizują konsultanci skupieni w PGA Advisory, którzy pracując w największych firmach doradczych (tzw. Wielkiej Czwórki) świadczyli usługi doradcze dla polskich i międzynarodowych firm i grup kapitałowych.

PGA Advisory świadczy w tej dziedzinie m.in. następujące usługi:

01.

Poszukiwanie finansowania dłużnego (obligacje korporacyjne, pożyczki prywatne, kredyty bankowe)

02.

Poszukiwania finansowania kapitałowego (w tym pośrednictwo w sprzedaży spółek i projektów)

03.

Usprawnienie procesów operacyjnych w firmach prowadzące do zwiększenia wydajności, rentowności lub redukcji kosztów

04.

Budowa i wdrożenie metod i narzędzi poprawiających wydajność i funkcjonowanie firm (m.in. MbO, ABC, Balance Scorecard, rozwiązania i koncepcje kontrolingowe i BI)

05.

Przygotowanie strategii, biznes planów, analiz scenariuszy, studiów wykonalności i “business cases”

06.

Modelowanie procesów oraz opracowanie procedur (w tym rozwiązania polityki bezpieczeństwa IT czy BPM)

07.

Zarządzanie projektami wdrożeniowymi, zarządzanie zmianą i jakością

08.

Usprawnienia i realizacja wybranych funkcji zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, kontroling)

09.

Szkolenia z rachunkowości

10.

Szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej

11.

Szkolenia z podatków i prawa handlowego (szkolenia prowadzone przez doświadczonych doradców podatkowych i prawników)

Badanie wykorzystania dofinansowania

01.

Audyt wykorzystania dotacji z programów wsparcia UE dla Beneficjentów i Instytucji Pośredniczących

02.

Usługi doradcze i wsparcia Beneficjentów przed rozliczeniem dotacji

03.

Audyt programów twinningowych

04.

Badania projektów przeprowadzone stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Audyt wewnętrzny i zarządzanie finansami przedsiębiorstw

01.

Organizacja lub optymalizacja funkcji Audytu Wewnętrznego

02.

Opracowanie planu Audytu Wewnętrznego i jego realizacja

03.

Ocena jakości audytu wewnętrznego

04.

Kompleksowy outsourcing funkcji Audytu Wewnętrznego (szczególnie w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych wskazanych w art. 274 Ustawy o Finansach Publicznych)

05.

Outsourcing wybranych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, kontroling)